موالات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموالات در کاربرد فقهی آن به معنای فاصله نینداختن بین اجزای یک عمل و پی در پی انجام دادن آن است. مانند ترتیب انجام کارهای وضو و نماز. از موالات به معنای تولّی در علم کلام بحث می‌شود.


تعریف موالات

[ویرایش]

مراد از موالات آن است که امری که به تدریج پدید می‌آید، در صورتی که عرف میان اجزای آن هیئت اتصالی می‌بیند، در ترتب حکم شرعی بر آن، هیئت اتصالی باید محفوظ باشد، مانند عقد مرکب از ایجاب و قبول که عرف آن را به منزله یک کلام می‌بیند که بعض آن مرتبط با بعض دیگر است و فاصله افتادن میان آن دو به‌اندازه‌ای که هیئت اتصالی از بین برود، برای عقد زیان‌بار است. بنابر این، موالات به معنای فاصله نیفتادن به‌اندازه یاد شده، شرط صحّت عقد است؛ لیکن برخی، موالات را معتبر ندانسته و گفته‌اند: صدق عرفی عقد منوط به تحقق موالات نیست؛ بلکه در صورت فاصله افتادن طولانی میان ایجاب و قبول نیز عقد محقق می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکی عاملی (شهید اول)، محمد، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۳۴.    
۲. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۵۷-۱۶۱.    
۳. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ج۵۱-۵۸.    


منبع

[ویرایش]
موسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۵، ص۴۱۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | واجبات نماز
جعبه ابزار