موثق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای توضیح این واژه رجوع شود به روایت موثقجعبه ابزار