موصوف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسم دارای وصف را موصوف گویند.


تعریف

[ویرایش]

موصوف، اسمی است که وصف به آن تعلق گرفته و آن را مقیّد و دایره آن را تنگ نموده است،

نمونه

[ویرایش]

مانند: «رجل»، در مثال «اکرم رجلا عالماً»، که موصوف بوده و وصف « عالم » متعلق به آن است.

شرط موصوف

[ویرایش]

یکی از شرایط موصوف آن است که اعم از وصف باشد.
[۱] لغت‌نامه دهخدا، دهخدا، علی اکبر، ج۱۳، ص۱۹۲۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت‌نامه دهخدا، دهخدا، علی اکبر، ج۱۳، ص۱۹۲۶۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۱۶، برگرفته از مقاله «موصوف».    جعبه ابزار