مولانا تذهیبی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمولانا تذهیبی اصفهانی، شاعر و ادیب هنرمند در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مولانا تذهیبی اصفهانی، شاعر و ادیب هنرمند، مردی نیک‌خو و شیرین‌سخن و بذله‌گو بوده و در تذهیب و جدول‌کشی و افشان و کاغذ الوان و ابری‌سازی بسیار هنرمند بوده است و در اقسام شعر دست داشته است.
[۱] نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ج۱، ص۵۲۱.
[۳] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل تذهیبی، ص۵۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ج۱، ص۵۲۱.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۹، ص۱۶۹.    
۳. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل تذهیبی، ص۵۱۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۰۳.    جعبه ابزار