میرزای شیرازی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزای شیرازی ممکن است اسم برای اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدحسن میرزای شیرازی، مشهور به میرزای بزرگ، از بزرگترین فقها و مراجع تقلید مجاهد ایران در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
محمدتقی میرزای شیرازی، معروف به میرزای دوم با میرزای کوچک، ‌از مراجع تقلید ایران و رهبر سیاسی نهضت استقلال طلبی عراق در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار