میرعبدالرزاق بن محمدیوسف رضوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرعبدالرزاق بن محمدیوسف رضوی اصفهانی، از علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

علاّمه میرعبدالرزاق رضوی کاشانی بن محمّدیوسف طبیب بن میرمحمّدرضا بن میرزین‌العابدین رضوی، عالم فاضل، و حکیم جامع، از علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.

اساتید

[ویرایش]

در اصفهان خدمت جمعی از دانشمندان خصوصا سیّدعلاءالدّین حسین خلیفه‌سلطان و میرابوالقاسم فندرسکی به تحصیل پرداخته و در فقه، اصول، ادبیات، منطق، کلام، فلسفه، ریاضیات و طب مهارتی به سزا یافت و چندی در اصفهان به تدریس مشغول شد.

اقدامات

[ویرایش]

عاقبت به کاشان مراجعت نموده و بساط تدریس و تعلیم را در آنجا برپا داشت. او از عواید مستغلات موروثی امرار معاش می‌کرد و از پذیرش مقرری و هدایای ارباب حکومت پرهیز داشت.
[۱] شاملو، ولی‌قلی ‌بن‌ داودقلی، قصص الخاقانی، ج۲، ص۵۴.
[۲] اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۳، ص۱۱۶.
[۳] اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۴، ص۳۰۷.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۳۱۸.

او در ۵ شعبان ۱۰۴۶ق نسخه‌ای از «شرح هدایة الاثیریه» ملاّصدرا را کتاب کرده که جزو کتب اهدایی آقای سیّدمحمّد مشکاه به کتابخانه دانشگاه تهران موجود است.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۳۱۹.
پسرعمویش میرمحمّدهادی در کاشان به طبابت مشغول بوده و ملاّ محمّدعلی واحد قمی هم از شاگردان میرعبدالرزاق در اصفهان است.
[۶] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، صص ۱۶۶ و ۵۱۸.
رمضان بن علی نیز از شاگردان اوست که نزد او کتاب «الهدایا لشیعة ائمة الهدی» تالیف: میرزا محمّدمجذوب تبریزی، که شرح مفصل «کافی» ثقةالاسلام کلینی است را نزد او خوانده و در سال ۱۰۸۸ق در حضور استاد آن را مقابله کرده و از استاد چنین یاد کرده است: «استادنا المحقّق و النّحریر المدقّق السیّد الاجل الرّضوی سیّد عبدالرزاق بن محمّدیوسف الکاشانی» این نسخه در کتابخانه سیّدضیاءالدّین علاّمه در اصفهان موجود است.
[۷] فهرست سه کتابخانه اصفهان، ص۹۹-۱۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شاملو، ولی‌قلی ‌بن‌ داودقلی، قصص الخاقانی، ج۲، ص۵۴.
۲. اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۳، ص۱۱۶.
۳. اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۴، ص۳۰۷.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۳۱۸.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۳۱۹.
۶. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، صص ۱۶۶ و ۵۱۸.
۷. فهرست سه کتابخانه اصفهان، ص۹۹-۱۰۱.
۸. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۲۱۷.    
۹. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۲۸۸.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۲۸.    


جعبه ابزار