ناشزه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهر گاه زن بدون داشتن عذر از شوهر تمکین ننمود و خود را تسلیم وی نکرد، ناشزه خواهد شد.


فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۷۲.جعبه ابزار