هاروت و ماروت در بابل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهاروت و ماروت فرشتگانی در سرزمین بابل بودند که به مردم سحر را آموزش می‌دادند.


هاروت و ماروت در بابل

[ویرایش]


← فرشتگانی در بابل


هاروت و ماروت، فرشتگانی در سرزمین بابل بودند:
... وما انزل علی الملکین ببابل هـروت ومـروت... «...... و (نیز یهود) از آنچه بر دو فرشته بابل «هاروت» و «ماروت»، نازل شد پیروی کردند. (آن دو، راه سحر کردن را، برای آشنایی با طرز ابطال آن، به مردم یاد می‌ دادند. و) به هیچ کس چیزی یاد نمی‌ دادند، مگر اینکه از پیش به او می‌ گفتند: «ما وسیله آزمایشیم کافر نشو! (و از این تعلیمات، سوء استفاده نکن!). .........»

←← تعلیم توسط فرشته


آنها (یهود) همچنین از آنچه بر دو فرشته بابل، هاروت و ماروت نازل گردید پیروی کردند" (و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت).
آری آنها از دو سو دست به سوی سحر دراز کردند، یکی از سوی تعلیمات شیاطین در عصر سلیمان، و دیگری از سوی تعلیماتی که بوسیله هاروت و ماروت دو فرشته خدا در زمینه ابطال سحر به مردم داده بودند.
" در حالی که دو فرشته الهی (تنها هدفشان این بود که مردم را به طریق ابطال سحر ساحران آشنا سازند) و لذا" به هیچکس چیزی یاد نمی‌ دادند، مگر اینکه قبلا به او می‌گفتند: ما وسیله آزمایش تو هستیم، کافر نشو"! (و از این تعلیمات سوء استفاده مکن).

← سحر آموزی


هاروت و ماروت به مردم بابل سحر می‌آموختند:
... وما انزل علی الملکین ببابل هـروت ومـروت وما یعلمان من احد... «...... و (نیز یهود) از آنچه بر دو فرشته بابل «هاروت» و «ماروت»، نازل شد پیروی کردند. (آن دو، راه سحر کردن را، برای آشنایی با طرز ابطال آن، به مردم یاد می‌ دادند. و) به هیچ کس چیزی یاد نمی‌ دادند، مگر اینکه از پیش به او می‌ گفتند: «ما وسیله آزمایشیم کافر نشو! (و از این تعلیمات، سوء استفاده نکن!). .........»

←← آموزش سحر از دو ملک


(و ما انزل)، یعنی یهودیان پیروی کردند، و دنبال گرفتند آن سحری را که شیطانها در ملک سلیمان جعل می‌ کردند، و نیز آن سحری را که خدا از راه الهام بدو ملک بابل یعنی هاروت و ماروت نازل کرده بود، در حالی که آن بندگان خدا به احدی سحر یاد نمی‌دادند، مگر بعد از آنکه وی را زنهار می‌ دادند، از اینکه سحر خود را اعمال کنند، و می‌ گفتند: ما وسیله فتنه و آزمایش شما هستیم، خدا می‌خواهد شما را بوسیله ما و سحری که تعلیمتان می‌دهیم امتحان کند پس زنهار مبادا با بکار بستن آن کافر شوید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۰۲.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۳۷۲.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۱۰۲.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱، ص۳۵۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۴۶، برگرفته از مقاله «هاروت و ماروت در بابل».    


رده‌های این صفحه : بابل | فرشتگان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار