هشام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهشام ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابومحمد هشام بن حکم، از اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهم‌السلام)
هشام بن حکم بن عبدالرحمان، از امیران اموی اندلس
هشام بن عبدالملک، دهمین خلیفۀ اموی و هفتمین خلیفۀ مروانی (خلافت: ۱۰۵-۱۲۵)
هشام بن عمرو تغلبی، دولتمرد عرب در اواخر دورۀ اموی و عهد منصور عباسی
هشام جعیط، متفکر و مورخ تونسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار