همزه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه همزه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
سوره همزه، یکصد و چهارمین سوره قرآن کریم
ادبیات
همزه (حرف)، شکلی از ملحقات حرف «الف» (صامت) در الفبای فارسی
اسقاط همزه، عدم تلفظ یکی از دو همزه
تخفیف همزه، تسهیل در ادای همزه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار