همسر ابولهب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهمسر ابولهب هم مثل خودش اهل دوزخ است.


زن ابولهب

[ویرایش]

ابولهب، دارای همسری نکوهش شده از سوی خداوند بود.
تبت یدا ابی لهب و تب؛ و امراته حمالة الحطب. (احتمال دارد تعبیر «حمالة الحطب» از همسر ابولهب که از زنان اشرافی مکه بوده، برای نکوهش و تحقیر او باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج۴، ص۸۱۵.    
۲. مسد/سوره۱۱۱، آیه۱ - ۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۲۱۰، برگرفته از مقاله «همسر ابولهب».    


رده‌های این صفحه : ابولهب | زنان قرآنی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار