عنوانی با این نام ایجاد نشده است : واقع

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • حکم ظاهری و واقعی
 • اباحه واقعی
 • بطلان واقعی
 • ظن به واقع
 • تنزیل واقعی
 • جمع بین حکم ظاهری و واقعی
 • رفع واقعی
 • واقعه تحکیم
 • بیان واقع
 • قضیة فی واقعه
 • رده:احکام واقعی و ظاهری
 • مأمور به واقعی
 • نسبت واقعی
 • وجوب واقعی
 • وظیفه واقعی
 • ورود واقعی
 • اجزای مأمور به امر ظاهری از واقعی
 • اجزای مأمور به امر واقعی
 • اجزای واقعی
 • احکام واقعی
جعبه ابزار