وضع ماده مکان جنس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوضع ماده مکان جنس، یکی از موارد خطای در جنس است، به این معنا که در تعریف چیزی به جای جنس، ماده آن چیز قرار بگیرد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از موارد خطای در جنس، وضع ماده مکان جنس یا اخذ موضوع بدل جنس است، به این معنا که در تعریف چیزی به جای جنس، ماده آن چیز قرار بگیرد، مانند این که در تعریف صندلی بگوییم: چوبی است که روی آن نشسته می‌شود و در تعریف شمشیر بگوییم: آهنی است که به وسیله آن قطع و بریده می‌شود. در این دو مثال به جای جنس صندلی و شمشیر، ماده آن دو قرار گرفته است و این صحیح نیست، زیرا این تعریف جامع و مانع نخواهد بود.
[۱] ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۲۶۰.
[۲] ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۴۸.
[۵] گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۸۷.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• گرامی، محمدعلی، منطق مقارن.
• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة.
• ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل.
• ابوحامد غزالی، محمد بن محمد، معيار العلم في فن المنطق.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۲۶۰.
۲. ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۴۸.
۳. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة، ص۱۷۲.    
۴. ابوحامد غزالی، محمد بن محمد، معیار العلم فی فن المنطق، ص۲۷۸.    
۵. گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۸۷.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «وضع ماده مکان جنس»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۴/۲۵.    


جعبه ابزار