پاداش اجتناب از گناه (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که از انجام گناهان کبیره اجتناب می‌کنند و بر انجام گناهان صغیره اصرار نمی‌ورزند از رحمت و پاداش خداوند بهره‌مند خواهند شد.


اجتناب از گناهان کبیره

[ویرایش]

اجتناب از گناهان کبیره، موجب برخوردارى از ثوابهاى الهى:
۱. إن تجتنبوا كبآئِر ما تنهون عنه ... وندخلكم مّدخلا كريما. اگر از گناهان كبيره‌اى كه از آن نهى شده‌ايد اجتناب كنيد گناهان كوچك شما را مى‌پوشانيم و در جايگاه خوبى شما را وارد مى‌سازيم.

۲. فما أوتيتم مّن شى‌ء فمتع الحيوة الدّنيا وما عند اللّه خير وأبقى‌ للّذين ءامنوا وعلى‌ ربّهم يتوكّلون‌• والّذين يجتنبون كبئر الإثم والفوحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیا است، و آنچه نزد خدا است براى كسانى كه ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل مى‌كنند، بهتر و پايدارتر است. همان كسانى كه از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب مى‌ورزند و هنگامى كه خشمگین مى‌شوند عفو مى‌كنند.
برداشت بر اين اساس است كه «الّذين» عطف بر «للّذين» در آيه قبل باشد.

۳. الّذين يجتنبون كبائر الإثم والفوحش إلّااللّمم إنّ ربّك وسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم مّن الأرض وإذ أنتم أجنّة فى بطون أمّهتكم فلاتزكّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتّقى‌.همانها كه از گناهان كبيره و اعمال زشت، جز صغيره، دورى مى‌كنند، آمرزش پروردگار تو گسترده است، او نسبت به شما از همه آگاهتر است، از آن هنگام كه شما را از زمین آفريد، و در آن موقع كه به صورت جنينهايى در شكم مادرانتان بوديد، پس خودستايى نكنيد چرا كه او پرهيزگاران را بهتر مى‌شناسد.

اصرار نکردن بر گناه

[ویرایش]

اصرار نورزيدن بر گناهان، با علم به گناه بودنش، از موجبات بهره‌مندى از ثواب الهی:
وسارعوا إلى‌ مغفرة مّن رّبّكم وجنّة ...• والّذين إذا فعلوا فحشة أوظلموا ... ولم يصرّوا على‌ ما فعلوا وهم يعلمون‌• أولك جزاؤهم مَّغفرة مّن رَّبّهم .... و بر يكديگر سبقت بجوئيد براى رسيدن به آمرزش پروردگار خود و بهشتى كه وسعت آن آسمانها و زمين است و براى پرهيزگاران آماده شده است. ... و آنها كه هنگامى كه مرتكب عمل زشتى شوند يا به خود ستم كنند به یاد خدا مى‌افتند و براى گناهان خود طلب آمرزش مى‌كنند- و كيست جز خدا كه گناهان را ببخشد- و اصرار بر گناه نمى‌كنند با اينكه ميدانند. آنها پاداششان آمرزش پروردگار، و بهشتهايى است كه از زير (درختان) آنها نهرها جارى است، جاودانه در آن مى‌مانند و اين چه پاداش نيكى است براى آنها كه اهل عمل هستند.

برخورداری از رحمت الهی

[ویرایش]

اجتناب از گناهان، عامل برخوردارى از رحمت الهی و رستگاری:
و قهم السّيّئات و من تق السّيّئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. و آنها را از بديها نگاهدار، و هر كس را در آن روز از بديها نگاهدارى مشمول رحمتت ساخته‌اى و اين است رستگاری بزرگ.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۳۱.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۵۷.    
۳. شوری/سوره۴۲، آیه۳۶.    
۴. شوری/سوره۴۲، آیه۳۷.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۴۴۹.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۴۵۷.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۵۰.    
۸. نجم/سوره۵۳، آیه۳۲.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۵۳۵.    
۱۰. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۳۳.    
۱۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۳۵.    
۱۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۳۶.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳۰، ص۹۰.    
۱۴. غافر/سوره۴۰، آیه۹.    
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۲۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۰۹، برگرفته از مقاله «پاداش اجتناب از گناه».    


رده‌های این صفحه : ثواب | گناهان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار