پاداش انابه‌کنندگان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



خداوند کریم برای آنان که به سویش باز می گردند و انابه دارند پاداشی می دهد.


امنیت

[ویرایش]

پاداش انابه مدام به درگاه الهی، سلامت و امنیت در آخرت می باشد. من خشی الرحمـن بالغیب وجاء بقلب منیب (آنكه در نهان از خداى بخشنده بترسد و با دلى توبه‌ كار (باز) آيد.)ادخلوها بسلـم ذلک یوم الخلود (به سلامت (و شادكامى) در آن درآييد (كه) اين روز جاودانگى است.)

بهشت

[ویرایش]


← پاداش استمرار انابه


خداوند بهشت را پاداش ثبات در اطاعت از اوامر الهی قرار دادند. وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید (و بهشت را براى پرهیزگاران نزديك گردانند بى ‌آنكه دور باشد.) هـذا ما توعدون لکل اواب حفیظ(و به آنان گويند اين همان است كه وعده يافته ‌ايد (و) براى هر توبه ‌كار نگهبان (حدود خدا) خواهد بود.)من خشی الرحمـن بالغیب وجاء بقلب منیب (آنكه در نهان از خدای بخشنده بترسد و با دلى توبه ‌كار (باز) آيد.)

← جاودانگی


آنان که همیشه به محضر خداوند روی دارند و از افعال و طاعاتشان توبه می کنند و التزام به انجام فرمان‌های الهی دارند، در بهشت جاودانه می شوند. من خشی الرحمـن بالغیب وجاء بقلب منیب (آنكه در نهان از خداى بخشنده بترسد و با دلى توبه‌ كار (باز) آيد.) ادخلوها بسلـم ذلک یوم الخلود (به سلامت (و شادكامى) در آن درآييد (كه) اين روز جاودانگی است.)

← استقبال فرشتگان


فرشتگان هم در بهشت با تحیت و سلام الهی از باز گشت کنندگان استقبال می کنند. من خشی الرحمـن بالغیب وجاء بقلب منیب (آنكه در نهان از خداى بخشنده بترسد و با دلى توبه‌ كار (باز) آيد.) ادخلوها بسلـم ذلک یوم الخلود (به سلامت (و شادكامى) در آن درآييد (كه) اين روز جاودانگى است.)

فضل خدا

[ویرایش]

انسان هایی که روی به درگاه خداوند می آورند از لطف و فضل بسیار خداوند در بهشت برخوردار می شوند که این، پاداش انابه و بازگشت مستمر به درگاه خداست.من خشی الرحمـن بالغیب وجاء بقلب منیب (آنكه در نهان از خداى بخشنده بترسد و با دلى توبه‌ كار (باز) آيد.) ادخلوها بسلـم ذلک یوم الخلود (به سلامت (و شادكامى) در آن درآييد (كه) اين روز جاودانگى است.)لهم ما یشـاءون فیها و لدینا مزیـد (هر چه بخواهند در آنجا دارند و پيش ما فزونتر (هم) هست.)

نعمت‌های دلخواه

[ویرایش]

برخوردار شدن از نعمت‌های دلخواه بهشتی، پاداش انابه به درگاه خداوند است. من خشی الرحمـن بالغیب وجاء بقلب منیب (آنكه در نهان از خداى بخشنده بترسد و با دلى توبه‌ كار (باز) آيد.) ادخلوها بسلـم ذلک یوم الخلود (به سلامت (و شادكامى) در آن درآييد (كه) اين روز جاودانگى است.) لهم ما یشـاءون فیها و لدینا مزیـد (هر چه بخواهند در آنجا دارند و پيش ما فزونتر (هم) هست.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ق/سوره۵۰، آیه۳۳.    
۲. ق/سوره۵۰، آیه۳۴.    
۳. ق/سوره۵۰، آیه۳۱.    
۴. ق/سوره۵۰، آیه۳۲.    
۵. ق/سوره۵۰، آیه۳۳.    
۶. ق/سوره۵۰، آیه۳۳.    
۷. ق/سوره۵۰، آیه۳۴.    
۸. ق/سوره۵۰، آیه۳۳.    
۹. ق/سوره۵۰، آیه۳۴.    
۱۰. ق/سوره۵۰، آیه۳۳.    
۱۱. ق/سوره۵۰، آیه۳۴.    
۱۲. ق/سوره۵۰، آیه۳۵.    
۱۳. ق/سوره۵۰، آیه۳۳.    
۱۴. ق/سوره۵۰، آیه۳۴.    
۱۵. ق/سوره۵۰، آیه۳۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۴۲۷، برگرفته از مقاله «پاداش انابه‌کنندگان».    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۱۸، برگرفته از مقاله «پاداش انابه‌».    


رده‌های این صفحه : توبه | ثواب | موضوعات قرآنی




جعبه ابزار