پاداش (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از موضوعات و عناوین قرآنی، پاداش است که در این مقاله بررسی خواهد شد.


معنای پاداش

[ویرایش]

پاداش، معادل کلمه ثواب،
[۱] لغت نامه، ج۴، ص۴۶۳۲، «پاداش».
[۲] لغت نامه، ج۵، ص۶۴۰۳، «ثواب».
به معنای نتیجه اعمال است که به انسان باز می‌گردد و در هر یک از خیر و شر کاربرد دارد؛ اما بیشترین استعمال آن در خیر است.
در این مقاله تنها جزای خیر بررسی می‌شود و جزای شر در مقاله کیفر (قرآن) بحث خواهد شد.و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌های «اجر»، «ثواب»، «جزا»، «خیر»، «فوز» و مشتقات آنها و جملاتی با مفهوم پاداش، استفاده شده است.

عناوین مرتبط با پادش در قرآن

[ویرایش]

ارزش پاداش (قرآن)، ازدیاد پاداش (قرآن)، امید به پاداش (قرآن)، انواع پاداش (قرآن)، بشارت پاداش (قرآن)، پاداش آخرت‌طلبی (قرآن)، پاداش امر به معروف (قرآن)، پاداش آوارگی (قرآن)، پاداش ابرار (قرآن)، پاداش ابراهیم (قرآن)، پاداش اجابت دعوت خدا (قرآن)، پاداش اجتناب از گناه (قرآن)، پاداش احسان (قرآن)، پاداش ادب (قرآن)، پاداش ادریس (قرآن)، پاداش اذیت در راه خدا (قرآن)، پاداش اسباط (قرآن)، پاداش استرجاع (قرآن)، پاداش استغفار (قرآن)، پاداش استقامت (قرآن)، پاداش اسحاق (قرآن)، پاداش اسماعیل (قرآن)، پاداش اصحاب یمین (قرآن)، پاداش اصلاح (قرآن)، پاداش اطاعت (قرآن)، پاداش اطعام (قرآن)، پاداش اعتصام به خدا (قرآن)، پاداش اعراض از لغو (قرآن)، پاداش الیاس (قرآن)، پاداش الیسع (قرآن)، پاداش امانتداری (قرآن)، پاداش انابه‌کنندگان (قرآن)، پاداش انبیاء (قرآن)، پاداش انصار (قرآن)، پاداش انفاق (قرآن)، پاداش اولواالالباب (قرآن)، پاداش اهل بیت (قرآن)، پاداش اهل رضا (قرآن)، پاداش اهل کتاب (قرآن)، پاداش اهل مدینه (قرآن)، پاداش ایثار (قرآن)، پاداش ایوب (قرآن)، پاداش بادیه‌نشینان (قرآن)، پاداش باقیات‌الصالحات (قرآن)، پاداش بزرگ (قرآن)، پاداش بنی‌اسرائیل (قرآن)، پاداش بی‌حساب (قرآن)، پاداش بی‌منت (قرآن)، پاداش پسران یعقوب (قرآن)، پاداش پیروان قرآن (قرآن)، پاداش پیشگامی (قرآن)، پاداش تائبان (قرآن)، پاداش تابعین (قرآن)، پاداش تبلیغ (قرآن)، پاداش تزکیه (قرآن)، پاداش تسبیح (قرآن)، پاداش تسلیم (قرآن)، پاداش تصدیق (قرآن)، پاداش تعاون (قرآن)، پاداش تقوا (قرآن)، پاداش تلاوت قرآن (قرآن)، پاداش تمسک به کتب آسمانی (قرآن)، پاداش توابین (قرآن)، پاداش تواضع (قرآن)، پاداش جنیان (قرآن)، پاداش جهاد (قرآن)، پاداش خائفان (قرآن)، پاداش خشوع (قرآن)، پاداش خضوع (قرآن)، پاداش داود (قرآن)، پاداش دایم (قرآن)، پاداش در آخرت (قرآن)، پاداش در برزخ (قرآن)، پاداش در دنیا (قرآن)، پاداش در قیامت (قرآن)، پاداش دفع بدی به نیکی (قرآن)، پاداش ذکر خدا (قرآن)، پاداش ذوالکفل (قرآن)، پاداش راسخان در علم (قرآن)، پاداش ربانیون (قرآن)، پاداش رضایت از خدا (قرآن)، پاداش روزه (قرآن)، پاداش زکات (قرآن)، پاداش زنان (قرآن)، پاداش سختی در راه خدا (قرآن)، پاداش سلیمان (قرآن)، پاداش شکر (قرآن)، پاداش شعیب (قرآن)، پاداش شهادت (قرآن)، پاداش صابئان (قرآن)، پاداش صبر (قرآن)، پاداش صداقت (قرآن)، پاداش صالح (قرآن)، پاداش صالحان (قرآن)، پاداش صحابه (قرآن)، پاداش صدقه (قرآن)، پاداش صله رحم (قرآن)، پاداش عابدان (قرآن)، پاداش عادلانه (قرآن)، پاداش عبادالرحمان (قرآن)، پاداش عفو (قرآن)، پاداش عبادت (قرآن)، پاداش عفیفان (قرآن)، پاداش عمل صالح (قرآن)، پاداش قبول اسلام (قرآن)، پاداش کامل (قرآن)، پاداش کسب رضایت خدا (قرآن)، پاداش کظم غیظ (قرآن)، پاداش گواهی (قرآن)، پاداش لوط (قرآن)، پاداش متقین (قرآن)، پاداش متواضعان (قرآن)، پاداش متوکلین (قرآن)، پاداش متهجدان (قرآن)، پاداش مجاهدان (قرآن)، پاداش محسنان (قرآن)، پاداش محمد (قرآن)، پاداش مخلصان (قرآن)، پاداش مخلصین (قرآن)، پاداش مرگ در راه خدا (قرآن)، پاداش مسلمانان (قرآن)، پاداش مسیحیان (قرآن)، پاداش مشورت (قرآن)، پاداش مضاعف (قرآن)، پاداش مقربان (قرآن)، پاداش موسی (قرآن)، پاداش موعظه‌پذیران (قرآن)، پاداش موفقیت در امتحان (قرآن)، پاداش مؤمنان (قرآن)، پاداش مهاجران (قرآن)، پاداش نهی از منکر (قرآن)، پاداش نفس مطمئنه (قرآن)، پاداش نمازگزاران (قرآن)، پاداش نوح (قرآن)، پاداش وساطت در کار خیر (قرآن)، پاداش وفای به عهد (قرآن)، پاداش وفای به نذر (قرآن)، پاداش هارون (قرآن)، پاداش هجرت (قرآن)، پاداش همسران محمد (قرآن)، پاداش هود (قرآن)، پاداش یعقوب (قرآن)، پاداش یوسف (قرآن)، پاداش یهود (قرآن)، تساوی در پاداش (قرآن)، تشویق به پاداش (قرآن)، تصدیق پاداش (قرآن)، تضمین پاداش (قرآن)، تکذیب پاداش (قرآن)، مراتب پاداش (قرآن)، موانع پاداش (قرآن)، موجبات پاداش (قرآن)، وعده پاداش (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت نامه، ج۴، ص۴۶۳۲، «پاداش».
۲. لغت نامه، ج۵، ص۶۴۰۳، «ثواب».
۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۸۳، «ثوب».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۵۸، برگرفته از مقاله «پاداش».    


رده‌های این صفحه : ثواب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار