پناهگاه منافقان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنافقان به سوی پناهگاه، غار و یا روزنه‌ای در زمین، در صورت یافتن آنها جهت اظهار کفر خود شتاب می‌کنند.


پناهگاه‌های منافقان

[ویرایش]

لو یجدون ملجـا او مغـرت او مدخلا لولوا الیه وهم یجمحون.اگر پناهگاه یا غارها یا راهی در زیر زمین بیابند، بسوی آن حرکت می‌کنند، و با سرعت و شتاب فرار می‌کنند.
«ملجا» به معنای پناهگاه، «مغارات» جمع «مغارة» یعنی شکافهای کوه، «مدخل» یعنی روزنه‌ای که می‌توان به آن پناه آورد و «یجمحون» به معنای شتاب و سرعت در رفتن است.
در این آیه شدت بغض و عداوت و نفرت آنها را از مؤمنان در عبارتی کوتاه اما بسیار رسا و گویا منعکس می‌کند می‌گوید: آنها چنان هستند که اگر پناهگاهی (همانند یک دژ محکم) بیابند، یا دسترسی به غارهایی در کوه‌ها داشته باشند، یا بتوانند راهی در زیر زمین پیدا کنند، با سرعت هر چه بیشتر به سوی آن می‌شتابند، تا از شما دور شوند و بتوانند کینه و عداوت خود را آشکار سازند (لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیه و هم یجمحون).
ملجا به معنی پناهگاه است همچون قلعه‌های محکم و یا مانند آن. مغارات جمع مغاره به معنی غار است. مدخل به معنی راه‌های پنهانی است مانند نقبه‌ایی که در زیر زمین می‌زنند و از آن وارد محلی می‌شوند. یجمحون از ماده جماح به معنی حرکت شتابانه و شدیدی است که هیچ چیز نتواند از آن جلوگیری کند، همانند حرکت اسب‌های سرکش و چموش که نتوان آنها را متوقف ساخت و به همین جهت چنین اسبی را جموح می‌گویند.
به هر حال این یکی از رساترین تعبیراتی است که قرآن درباره ترس و وحشت منافقان و یا بغض و نفرت آنان بیان کرده که آنها اگر در کوه‌ها و روی زمین راه فراری پیدا کنند از ترس یا عداوت از شما دور می‌شوند ولی چون قوم و قبیله اموال و ثروتی در محیط شما دارند مجبورند دندان بر جگر بگذارند و بمانند!.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۵۷.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۵، ص۷۱.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۴۵۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۳۷، برگرفته از مقاله «پناهگاه منافقان».    


رده‌های این صفحه : پناهندگی | موضوعات قرآنی | نفاق
جعبه ابزار