پناه‌خسرو (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپناه‌خسرو ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوشجاع سلطان‌الدوله پناه‌خسرو دیلمی، پسر بهاءالدوله دیلمی و از امیران آل بویه
عضدالدوله پناه‌خسرو بن رکن‌الدوله، از شخصیت‌های خاندان آل بویه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار