پنجابی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپنجابی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:
زبان پنجابی، مهم‌ترین زبان از شاخۀ شمال‌غربی خانوادۀ زبان‌های هندو آریایی نو
ادبیات پنجابی، ادبیات مکتوب زبان پنجابی در دورۀ اسلامی
شیخ‌اسدالله پنجابی، از حکما و عرفای شبه قاره هند در سده سیزدهمجعبه ابزار