پهلواروی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپهلواروی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

پهلواروی جعفری، خاندان مشهوری در شرق هند

سلیمان بن داوود پهلواروی، از مشایخ صوفیه هند در قرن سیزدهم و چهاردهم
بدرالدین بن محمدپهلواروی، از مشایخ طریقه قادریه هند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار