پیرمحمد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیرمحمد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

پیرمحمد لکهنوی، عارف حنفی مذهب هند
پیرمحمد (امیر تیموری)، از امیران تیموری و فرزند جهانگیر میرزا و نوادۀ امیرتیمور گورکانی
پیرمحمد پسر عمرشیخ، فـرزند ارشد عمرشیخ، دومین پسر امیر تیمور گورکانی و حکمران فارس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار