چرای انعام (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از اهداف آفرینش نباتات چریدن انعام است.


هدف آفرینش نباتات

[ویرایش]

چریدن انعام از گیاهان و روییدنی‌های زمین از هدف‌های آفرینش نباتات است:
الذی جعل لکم الارض... فاخرجنا به ازوجا من نبات شتی• کلوا وارعوا انعـمکم ان فی ذلک لایـت لاولی النهی.
همان خداوندی که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد و راه‌هایی در آن ایجاد کرد و از آسمان، آبی فرستاد! » که با آن، انواع گوناگون گیاهان را (از خاک تیره) برآوردیم. هم خودتان بخورید و هم چهارپایانتان را در آن به چرا برید! مسلما در اینها نشانه‌های روشنی برای خردمندان است!
والارض بعد ذلک دحـیها• اخرج منها ماءها و مرعـیها• والجبال ارسـیها• متـعا لکم ولانعـمکم.
و زمين را بعد از آن گسترش داد، و از آن آب و چراگاهش را بيرون آورد، و كوه‌ها را ثابت و محكم نمود! همه اينها براى بهره‌گيرى شما و چهارپايانتان است!
ثم شققنا الارض شقا• فانبتنا فیها حبا• وفـکهة وابا• فاذا جاءت الصاخة.
سپس زمین را از هم شکافتیم، و در آن دانه‌های فراوانی رویاندیم، و میوه و چراگاه، هنگامى كه آن صداى مهيب (صیحه رستاخیز) بيايد، (کافران در اندوه عميقى فرو مى‌روند)!

منظره چرا رفتن انعام

[ویرایش]

به چرا بردن انعام در صبح‌گاه، دارای منظره‌ای زیبا برای انسان‌ها است:
والانعـم... • ولکم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون.
و چهارپایان را آفرید، و در آنها برای شما زینت و شکوه است به هنگامی که آنها را به استراحتگاه‌شان باز می‌گردانید، و هنگامی که (صبحگاهان) به صحرا می‌فرستید!

منظره از چرا برگشتن انعام

[ویرایش]

از چرا برگرداندن انعام در شبانگاه، دارای جلوه‌ای نیکو برای انسان‌ها است:
والانعـم... • و لکم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون.
و چهارپایان را آفرید، و در آنها برای شما زینت و شکوه است به هنگامی که آنها را به استراحتگاه‌شان باز می‌گردانید، و هنگامی که (صبحگاهان) به صحرا می‌فرستید!

منبع چرای انعام

[ویرایش]

زمین، منبع آب و چرای انعام است:
والارض بعد ذلک دحـیها• اخرج منها ماءها و مرعـیها• متـعا لکم ولانعـمکم.
و زمين را بعد از آن گسترش داد، و از آن آب و چراگاهش را بيرون آورد، همه اينها براى بهره‌گيرى شما و چهارپايانتان است!

چریدن انعام از نشانه‌های خدا

[ویرایش]

چریدن انعام از نباتات، از نشانه‌های خدا برای خردمندان است:
الذی جعل لکم الارض... فاخرجنا به ازوجا من نبات شتی• کلوا وارعوا انعـمکم ان فی ذلک لایـت لاولی النهی.
همان خداوندی که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد، هم خودتان بخورید و هم چهارپایانتان را در آن به چرا برید! مسلما در اینها نشانه‌های روشنی برای خردمندان است!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طه/سوره۲۰، آیه۵۳.    
۲. طه/سوره۲۰، آیه۵۴.    
۳. نازعات/سوره۷۹، آیه۳۰ - ۳۳.    
۴. عبس/سوره۸۰، آیه۲۶.    
۵. عبس/سوره۸۰، آیه۲۷.    
۶. عبس/سوره۸۰، آیه۳۱.    
۷. عبس/سوره۸۰، آیه۳۳.    
۸. نحل/سوره۱۶، آیه۵.    
۹. نحل/سوره۱۶، آیه۶.    
۱۰. نحل/سوره۱۶، آیه۵.    
۱۱. نحل/سوره۱۶، آیه۶.    
۱۲. نازعات/سوره۷۹، آیه۳۰.    
۱۳. نازعات/سوره۷۹، آیه۳۱.    
۱۴. نازعات/سوره۷۹، آیه۳۳.    
۱۵. طه/سوره۲۰، آیه۵۳.    
۱۶. طه/سوره۲۰، آیه۵۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۲۴۶، برگرفته از مقاله «چرای انعام».    


رده‌های این صفحه : انعام | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار