چنگیز میرزا بن محمدولی میرزا قاجار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچنگیز میرزا قاجار، ادیب فاضل در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

چنگیز میرزا فرزند حاج محمّد ولی میرزا قاجار ادیب فاضل، مؤلف کتاب «لمعات ناصری» در ۱۴۰ صفحه، در تاریخ ۱۸ ربیع الاوّل ۱۲۶۷ق از تالیف آن فراغت یافته است.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۶۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۸، ص۳۴۷.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۶۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۰۹.    
جعبه ابزار