چهارسوقی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچهارسوقی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدحسین بن احمد ملاذ موسوی چهارسوقی روضاتی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان
سیدمحمدحسین بن محمدباقر روضاتی چهارسوقی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان
سیدمحمدباقر موسوی خوانساری چهارسوقی، معروف به صاحب روضات از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری
سیدمحمدهاشم موسوی خوانساری چهارسوقی، از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری و سرسلسله خاندان معروف روضاتی
سیدمحمدابراهیم چهارسوقی خوانساری اصفهانی، از مجتهدین و وعاظ شهیر اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدحبیب‌اللّه بن هدایت‌اللّه روضاتی موسوی چهارسوقی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل، در اصفهان
سیدابوالقاسم بن محمدابراهیم چهارسوقی موسوی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری
احمد بن محمدباقر چهارسوقی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان و تعلیم یافته مکتب نجف در قرن سیزده و چهارده هجری
سیداحمد بن محمدباقر روضاتی چهارسوقی اصفهانی، از علما و فقهای معاصر اصفهان و تعلیم یافته مکتب قم
سیدحسن بن سیدمسیح موسوی خوانساری چهارسوقی اصفهانی، عالم کامل و فقیه جلیل، از رؤسای علمای اصفهان
سیداسداللّه بن هدایت‌اللّه روضاتی چهارسوقی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار