چپذخیره مقاله با فرمت پی دی افچپ به مقابل راست می گویند .


تعریف چپ

[ویرایش]

چپ: مقابل راست است

کاربرد چپ در فقه

[ویرایش]

از احکام آن در بابهاى طهارت، صلات، حج، نکاح، اطعمه و اشربه، قصاص، حدود و دیات سخن گفته‌اند.

امور زیر واجب است

[ویرایش]

شستن دست چپ بعد از دست راست در وضو [۱] و سمت چپ بدن بعد از سمت راست در غسل ترتیبی [۲] و قرار گرفتن کعبه در سمت چپ طواف کننده. [۳]

این موارد مستحب است

[ویرایش]

خروج از مسجد [۴] و ورود به مستراح با پاى چپ؛ [۵] انداختن سنگینى بدن روى پاى چپ در حال تخلی [۶] ؛ استبرا و استنجا با دست چپ؛ [۷] نشستن روى پاى چپ به گونه تورک در حال تشهد [۸] و بین دو سجده؛ [۹] انداختن طرف چپِ سرتاسرى بر سمت راست و راست آن بر سمت چپ میت [۱۰] ؛ بنابر قول مشهور اندکى میل به چپ هنگام استقبال قبله جهت نماز براى اهل عراق [۱۱] ، گفتن اقامه در گوش چپ و اذان در گوش راست نوزاد؛ [۱۲] ایستادن حاجى در طرف چپِ قربانی هنگام اشعار آن [۱۳] و وقوف در سمت چپ کوه در عرفات. [۱۴]

← کراهت خوردن و آشامیدن با دست راست


خوردن و آشامیدن با دست چپ در حال اختیار مکروه است. [۱۵] [۱۶]

بنابر قول مشهور، از نشانه‌هاى حیض بودن خون هنگام اشتباه آن با خون زخم درون رحم، خروج خون از سمت چپ رحم است. [۱۷]
حدّ دزدی در بار دوم، قطع پا ى چپ دزد است، به شرط آنکه حد (قطع انگشتان دست) به جهت دزدی در بار اوّل بر او اجرا شده باشد. [۱۸]
اگر فاقد دست راست از روى جنایت، دست راست دیگرى را قطع کند، به قول مشهور، بلکه بنابر اجماع ادعا شده، دست چپ او قطع مى‌گردد. [۱۹]
بنابر قول برخى، در قطع بیضه چپ دو سوم دیه کامل ثابت است [۲۰]


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج ۲، ص ۱۶۳.    
۲. جواهر الکلام ج ۳، ص ۸۸.    
۳. جواهر الکلام ج ۱۹، ص ۲۹۱.    
۴. جواهر الکلام ج ۱۴، ص ۸۰.    
۵. جواهر الکلام ج ۲، ص ۵۷.    
۶. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص ۶۵ م ۷۸.
۷. العروة الوثقى ج ۱، ص ۳۲۸.
۸. جواهر الکلام ج ۱۰، ص ۲۷۲- ۲۷۳.    
۹. جواهر الکلام ج ۱۰، ص ۱۷۸.    
۱۰. جواهر الکلام ج ۴، ص ۲۴۵    
۱۱. جواهر الکلام ج ۷، ص ۳۷۴.    
۱۲. جواهر الکلام ج ۳۱، ص ۲۵۱- ۲۵۲.    
۱۳. جواهر الکلام ج ۱۸، ص ۵۷.    
۱۴. جواهر الکلام ج ۱۹، ص ۴۹.    
۱۵. جواهر الکلام ج ۳۶، ص ۴۶۵.    
۱۶. توضیح المسائل مراجع ج ۲، ص ۶۰۸ م ۲۶۳۹
۱۷. جواهر الکلام ج ۳، ص ۱۴۴.    
۱۸. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۳۰.    
۱۹. جواهر الکلام ج ۴۲، ص ۳۵۱.    
۲۰. جواهر الکلام ج ۴۳، ص ۲۷۰- ۲۷۱.    منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳، ص ۱۷۰    


رده‌های این صفحه : آداب اسلامی | اخلاق اسلامی
جعبه‌ابزار