گمان تناقض در قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن مجید معجزه جاوید پیامبر اسلام برای تمامی اعصار و قرون است و یکی از موارد اعجاز این کتاب آسمانی عدم تناقض و اختلاف در آنست.

فهرست مندرجات

۱ - مقدمه
۲ - عدم تناقض و اختلاف در قرآن
۳ - عدم تناقض در آیات قرآن
۴ - عدم تناقض قرآن در احادیث
۵ - پیشینه توهم تناقض در قرآن
       ۵.۱ - در عصر معصومان
              ۵.۱.۱ - روایت اول
              ۵.۱.۲ - روایت دوم
              ۵.۱.۳ - روایت سوم
              ۵.۱.۴ - روایت چهارم
              ۵.۱.۵ - روایت پنجم
              ۵.۱.۶ - روایت ششم
       ۵.۲ - در مطالعات و آثار مستشرقان
       ۵.۳ - آثار علمی در جهت روشنگری
۶ - هدف از طرح تناقض در قرآن
۷ - علل و ریشه‌های پندار تناقض
۸ - بررسی شبهات مساله تناقض
       ۸.۱ - شبهه احسن الخالقین
       ۸.۲ - شبهه امکان فرزند برای خداوند
       ۸.۳ - مکان داشتن خداوند
              ۸.۳.۱ - مفهوم عرشه علی الماء
              ۸.۳.۲ - مفهوم کرسی الهی
       ۸.۴ - شبهه‌ای درباره حضرت یونس
       ۸.۵ - شبهه زمان خلقت آسمان و زمین
       ۸.۶ - شبهه تقدم خلقت زمین
       ۸.۷ - شبهه ماده اولیه خلقت انسان
       ۸.۸ - شبهه عصای حضرت موسی
       ۸.۹ - شبهه سوال از انسان در قیامت
       ۸.۱۰ - شبهه گناه دیگران
              ۸.۱۰.۱ - نکته اول
              ۸.۱۰.۲ - نکته دوم
              ۸.۱۰.۳ - نتیجه‌گیری
       ۸.۱۱ - شبهه دوستی با دشمنان خدا
       ۸.۱۲ - شبهه قسم خداوند به مکه
       ۸.۱۳ - شبهه عذاب خداوند
       ۸.۱۴ - شبهه طول روزهای قیامت
       ۸.۱۵ - شبهه هدایت انسان‌ها
۹ - فهرست منابع
۱۰ - پانویس
۱۱ - منبع

مقدمه

[ویرایش]

مدتی است که در برخی از سایت‌های معلوم الحال اینترنتی، مطلبی به عنوان «شصت مورد از دشواری‌ها و تناقضات قرآن» به چشم می‌خورد. عده‌ای نیز ـ به شکل سازمان یافته ـ، این مطلب را به طور انبوه به ایمیل کاربران ایرانی ارسال می‌کنند. شبکه‌های ماهواره‌ای خاصی نیز در جهت تضعیف ایمان و باور مسلمانان، به شبهه پراکنی در این باره مشغولند. ما در این نوشتار به بررسی توهماتی می‌پردازیم که عده‌ای تصور می‌کنند با نشر آنها می‌توانند، چیزی از وحیانی بودن، قداست و حقانیت «قرآن» بکاهند. هر ساله، با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان که بهار قرآن است، موج جدیدی برای نشر این اکاذیب و توهمات ایجاد می‌شود.
آنها شبهاتی را نشر می‌دهند که بارها، توسط علما و قرآن پژوهان مورد بررسی قرار گرفته