ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

استعاره محال[ویرایش]

[ادامه]
استعاره محال یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای استعاره با استفاده از تشبیه به امر قابل تحقق است.

 


استعلام (منطق)[ویرایش]

[ادامه]
استعلام یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای خبر گرفتن و پرسیدن از چیزی است.

 


استعمال الفاظ بلیغ[ویرایش]

[ادامه]
استعمال الفاظ بلیغ یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای از وظایف خطیب درباره خطابه است.

 


استعمال لغات غیرمانوس[ویرایش]

[ادامه]
استعمال لغات غیرمانوس یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و یکی از اسباب مغالطه خارج قیاس است.

 


استفاده از الفاظ زیبا[ویرایش]

[ادامه]
استفاده از الفاظ زیبا یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و یکی از وصایای مشترکِ سائل و مجیب در جدل است.

 


استفهام (منطق)[ویرایش]

[ادامه]
استفهام یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای جمله انشائی تنبیهی، برای طلب فهم چیزی است.

 


زمان (منطق)[ویرایش]

[ادامه]
زمان، از اصطلاحات علم منطق بوده و به کمّ متصل غير قار، و مقدار حرکت گفته می‌شود.

 


استدراجات قول[ویرایش]

[ادامه]
استدراجات قول یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای به‌کارگیری مهارت‌های مرتبط با شیوه بیان خطبه به منظور آماده‌سازی مخاطبان برای پذیرش مطلوب خطیب است.

 


رواسم (قیاس)[ویرایش]

[ادامه]
رواسم، از اصطلاحات علم منطق بوده و به قیاس ضمیر فاقد شرايط انتاج اطلاق می‌شود.

 


استدراجات مستمع[ویرایش]

[ادامه]
استدراجات مستمع یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای ایجاد حالت انفعال نفسانی در شنونده از سوی خطیب به منظور زمینه‌سازی برای پذیرش مطلوبش است.

 


جعبه‌ابزار