ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

ابن اشته عبدالرحمان بن بشیر مودب اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابن اشته عبدالرحمان بن بشیر مودب اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.

 


ابن اشته ابومنصور خرزاد اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابن اشته ابومنصور خرزاد اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.

 


ابن اشته احمد بن محمد مدینی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابن اشته احمد بن محمد مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.

 


ابن اشته احمد بن عبدالغفار اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابن اشته احمد بن عبدالغفار اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان است.

 


حدیث قوی کالحسن[ویرایش]

[ادامه]
حدیث قوی کالحسن، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به روایتی که راویان آن امامی و نزدیک مرتبه حسن باشند، اطلاق می‌شود.

 


حدیث قوی اوسط[ویرایش]

[ادامه]
حدیث قوی اوسط، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری که اتّصاف راویانش به قوت، توسط شهادت یک عادل ثابت شود، گفته می‌شود.

 


حدیث قوی اعلی[ویرایش]

[ادامه]
حدیث قوی اعلی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری که اتّصاف راویانش به قوّت، به علم یا شهادت دو عادل ثابت شود، گفته می‌شود.

 


حدیث قوی ادنی[ویرایش]

[ادامه]
حدیث قوی ادنی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری که اتّصاف راویانش به قوت به ظنّ اجتهادی ثابت شود، گفته می‌شود.

 


حدیث قاصر[ویرایش]

[ادامه]
حدیث قاصر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری که مدح تمام یا بعضی از راویان آن معلوم نباشد، گفته می‌شود.

 


ابن اسید اسحاق بن محمد اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابن اسید اسحاق بن محمد اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری در اصفهان بوده است.

 


جعبه‌ابزار