ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

ابوصالح عبدالله بن خازم سلمی بصری[ویرایش]

[ادامه]

ابوصالح عبدالله بن خازم سلمی بصری، کارگزار معاویه در خراسان بود. وی سپس به عبدالله بن زبیر عوام پیوست و سرانجام به سال ۷۳ قمری درگذشت.

 


طارق بن عمرو مکی[ویرایش]

[ادامه]

طارق بن عمرو مکی، غلام عثمان بن عفان و از فرماندهان عبدالملک بن مروان بود که در سال ۶۷ ق والی مدینه شد و سرانجام در سال ۷۲ قمری درگذشت.

 


تهدید گمراهان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از مصادیق تهدیدشدگان که در آیات قرآن معرفی شده‌اند، گمراهان هستند.

 


تهدید کفران‌کنندگان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از مصادیق تهدیدشدگان که در آیات قرآن معرفی شده‌اند، کفران‌کنندگان هستند.

 


تهدید کتمان‌کنندگان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از مصادیق تهدیدشدگان که در آیات قرآن معرفی شده‌اند، کتمان‌کنندگان هستند.

 


تهدید مدعیان امامت (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از مصادیق تهدیدشدگان که در آیات قرآن معرفی شده‌اند، مدعیان امامت هستند.

 


تهدید مکذبان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از مصادیق تهدیدشدگان که در آیات قرآن معرفی شده‌اند، مکذبان هستند.

 


تهدید مفسدان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از مصادیق تهدیدشدگان که در آیات قرآن معرفی شده‌اند، مفسدان هستند.

 


خالد بن عتاب ریاحی[ویرایش]

[ادامه]
خالد پسر عتاب بن ورقاء بن حارث بن عمرو بن همام ریاحی، و عتاب از اشراف کوفه خالد نیز چون پدرش از سخاوتمندان و شجاعان کوفه محسوب می‌شد.

 


محمد کندی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
محمد کندی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمد بن اشعث کندی، از بزرگان قبیله کنده و از فرماندهان سپاه مصعب بن زبیر در جنگ علیه مختار
محمد بن ظفر مقنع کندی، از شاعران دولت اموی و از بزرگان قبیله کنده


 


جعبه ابزار