ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

احمد بن یوسف (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
احمد بن یوسف ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمد بن یوسف تیفاشی، کانی‌شناس، ادیب، قاضی مالکی مذهب و دانشور متفنن و نامورترین فرد خاندان تیفاشی
احمد بن یوسف دمشقی قرمانی، احمد بن یوسف بن احمد دمشقی قرمانی از مورخان قرن دهم و یازدهم هجری
احمد بن‌ یوسف‌ طبیب‌ شیرازی، جلال‌ طبیب‌، جلال‌الدین‌ احمد بن‌ یوسف‌ بن‌ الیاس‌ طبیب‌ شیرازی‌، حکیم‌، شاعر و طبیب‌ قرن‌ هشتم‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


لباس احرام[ویرایش]

[ادامه]
یکی از واجبات حج ، احرام بستن است و نحوه پوشش احرام برای مرد و زن متفاوت است که در ذیل به آن پرداخته شده است.

 


عکس مستوی قضیه شرطیه[ویرایش]

[ادامه]
عکس مستوی قضیه شرطیه، به‌معنای جابه‌جایی مقدّم و تالی قضیه شرطیه با تحفّظ بر کیف و صدق قضیه است.

 


عکس مستوی متصله اتفاقیه[ویرایش]

[ادامه]
عکس مستوی متصله اتفاقیه، به‌معنای جابه‌جایی مقدم و تالی قضیه متصله اتفاقیه با تحفّظ بر کیف و صدق قضیه است.

 


عکس مستوی موجبه جزئیه مطلقه عامه[ویرایش]

[ادامه]
عکس مستوی موجبه جزئیه مطلقه عامه، به‌معنای جابه‌جایی موضوع و محمول قضیه موجبه جزئیه مطلقه عامه با تحفّظ بر کیف و صدق قضیه است.

 


عکس مستوی موجبه جزئیه عرفیه خاصه[ویرایش]

[ادامه]
عکس مستوی موجبه جزئیه عرفیه خاصه، به‌معنای جابجایی موضوع و محمول قضیه موجبه جزئیه عرفیه خاصه با تحفّظ بر کیف و صدق قضیه است.

 


عکس مستوی موجبه جزئیه دائمه مطلقه[ویرایش]

[ادامه]
عکس مستوی موجبه جزئیه دائمه مطلقه، به‌معنای جابه‌جایی موضوع و محمول قضیه موجبه جزئیه دائمه مطلقه با تحفّظ بر کیف و صدق قضیه است.

 


عکس نقیض حملیه موجبه کلیه[ویرایش]

[ادامه]
عکس نقیض حملیه موجبه کلیه، به‌معنای جابه‌جایی موضوع و محمول قضیه موجبه کلیه همراه تبدیل محمول یا هر دو طرف به نقیض خود است.

 


عکس نقیض حملیه موجبه جزئیه[ویرایش]

[ادامه]
عکس نقیض حملیه موجبه جزئیه، به‌معنای جابجایی موضوع و محمول قضیه موجبه جزئیه همراه با تبدیل محمول یا هر دو طرف، به نقیض خود است.

 


پادشاه خاتون[ویرایش]

[ادامه]
پادْشاهْ خاتون، صفوةالدنیا والدین (۶۴۵- مق‌ ۶۹۴ق/۱۲۴۷-۱۲۹۵م)، هفتمین حکمران قراختایی کرمان، دختر قطب‌الدین محمد و قتلغ‌ترکان خاتون بود.

 


جعبه‌ابزار