49 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... در کتاب‌ اشکال‌ العالم‌، تألیف‌ ابوالقاسم بن احمد جیهانی ، اصطلاحات‌ گوناگونی‌ برای‌ معرفی‌ ... ش‌. (11) ابوالقاسم بن احمد جیهانی، اشکال‌ العالم‌، ترجمه‌ علی‌بن عبدالسلام‌ کاتب‌، ... ‌ 15، ریاض‌: جامعه‌ الامام‌ محمد بن سعود الاسلامیه‌، 1419/ 1999. ( ...
2
... ،تاریخ جهانگشای . (27) ابوالقاسم بن احمد جیهانی ، اشکال العالم ، ترجمة علی بن عبدالسلام کاتب ، چاپ ... ش . (40) محمد فتح اللّه بن محمدتقی ساروی ، تاریخ محمدی ( احسن التواریخ )، چاپ ... ) فضل اللّه بن روزبهان ، مهمان نامة بخارا: تاریخ پادشاهی محمد شیبانی ، چاپ ...
3
... ‌حائک، صفة جزیرة العرب، چاپ محمد بن علی أکوع، بغداد ۱۹۸۹. (۳ ... الاسلامی، بیروت ۱۴۲۳/۲۰۰۲. (۹) محمد بن عبداللّه ازرقی، اخبار مکة و ... ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸. (۱۶) ابوالقاسم بن احمد جیهانی، اشکال العالم، ترجمه علی‌ بن عبدالسلام کاتب، چاپ ...
4
... بهار، چاپ محمد پروین گنابادی، تهران 1341 ش. (11) ابوالقاسم بن احمد جیهانی، اشکال العالم ... ، ترجمه علی بن عبدالسلام کاتب، چاپ ... الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران 1356ـ1360 ش. (25) محمد بن احمد مقدسی، کتاب ...
5
... اواخر قرن سوم، جیهانی در کتاب اشکال العالم حلب ... ، تاریخ بلادالشام، دمشق 1984. (14) محمد بن محمد ادریسی، کتاب نزهة المشتاق فی ... ، اردن 1987. (22) ابوالقاسم بن احمد جیهانی، اشکال‌العالم، ترجمه علی‌ بن عبدالسلام کاتب، چاپ ...
6
... یاد نموده‌ ... جودی در آثار محمد بن محمود طوسی‌ ... محمد بن محمود طوسی‌ به‌ هفده‌ ... ‌ 1992؛ (10) ابوالقاسم بن احمد جیهانی، اشکال‌العالم‌، ترجمه علی‌ بن عبدالسلام‌ کاتب‌، چاپ ... ) طبری‌، تاریخ‌ (لیدن‌). (19) محمد بن محمود طوسی‌، عجایب‌المخلوقات‌، چاپ‌ منوچهر ...
7
... . ... تپه حضرت ابراهیم ... ابوالقاسم جیهانی، نوشته که حرّان به ... . (45) ابوالقاسمبن احمد جیهانی، اشکال‌العالم، ترجمه علی‌بن عبدالسلام کاتب، ... ، بیروت. (57) عبدالکریم بن محمد سمعانی، الانساب. (58) ... تاریخ یعقوبی. (77) موسی‌بن محمد یونینی، ذیل مرآةالزمان، حیدرآباد، ...
8
... لیدن 1967. (3) ابراهیم بن محمد اصطخری، کتاب مسالک الممالک، چاپ ... ش. (8) ابوالقاسم بن احمد جیهانی، اشکال العالم، ترجمه علی بن عبدالسلام کاتب، چاپ ... 4 (فروردین 1346). (32) محمد بن خاوندشاه میرخواند، تاریخ روضه الصفا ... ش. (36) رضا قلی بن محمد‌هادی، ملحقات تاریخ روضه ...
9
... لیدن 1967. (3) ابراهیم بن محمد اصطخری، کتاب مسالک الممالک، چاپ ... ش. (8) ابوالقاسم بن احمد جیهانی، اشکال العالم، ترجمه علی بن عبدالسلام کاتب، چاپ ... 4 (فروردین 1346). (32) محمد بن خاوندشاه میرخواند، تاریخ روضه الصفا ... ش. (36) رضا قلی بن محمد‌هادی، ملحقات تاریخ روضه ...
10
... ، چاپ چهارم، تهران، ارغوان. 18. جیهانی، ابوالقاسم بن احمد، (1368)، اشکال العالم، ترجمه عبدالسلام ... . نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر، (1363)، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوی ...
49 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار