5 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... از قضایای غیر موجهه در قیاس است. ... توضیح اصطلاح ... هر ... گاه در مقدمات قیاس به جهت قضیه تصریح ... نشده باشد آن قیاس را «مطلق» یا «غیرموجّه» خوانند و ... تشکیل شده باشد آن را «مختلط» گویند؛ بدین ...
2
... ترکیب موجهات مختلف در قیاس است. ... توضیح اصطلاح ... هرگاه ... در مقدمات قیاس به جهت قضیه تصریح ... باشد، آن قیاس را «مطلق» یا «غیرموجّه» خوانند و ... » منقسم می‌شوند. ... مقایسه اشکال مطلقات و مختلطات ... تعداد ...
3
... در دستاوردهای آن در مقایسه با اسناد بین المللی ... مالکیت فکری (Trips) در مقایسه با اسناد بین المللی پیشین ... تا دستاوردهای trips در مقایسه با اسناد بین المللی ... موجب تبعیض خودسرانه یا غیرموجه در مورد اتباع سایر ... استثنا شده‌اند. در مقایسه مقررات trips و کنوانسیون ...
4
... شود توجیه می‌کنند؟ شرور غیرموجّه و بدون حکمت، در نهایت ... نیست، بلکه این موضوع در مقایسه با موضوع دیگری، متّصف به ... . از این‌رو، در مقایسه با موضوع ثالثی فاقد این ... اشیاست. ممکن است کتابی در مقایسه با کتابی دیگر، بزرگ‌تر ... و نسبی هستند که در قیاس با موقعیّت خاصّی به ...
5
... ندارد، این حکم را غیرمعتبر، غیرموجه و غیراسلامی جلوه می‌دهند ... از انتقاداتی که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزش ...
5 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار