342 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
1
... خارجی آنها نیست. برای مثال، مفهوم «نابینایی» در قضیه «زید نابینا ... آسمان است، اما مفهوم «فوقیت»، به عنوان مفهومی اضافی، در خارج وجود ندارد ... به واسطه وجود موصوف، این مفاهیم اضافی بر مطابق خود صدق می ... اساس، نه تنها مفاهیم انتزاعی به معنای سلبی و اضافی، بلکه هیچ ...
2
... تقسيمى كه به لحاظ مفاهيم اضافى حاصل مى‌شود و ... هم از مفاهیم انتزاعی است نه مفاهیم ماهوی. همچنین مفهوم قوه ... تقسیم به لحاظ مفاهیم نسبی و اضافی انجام می‌گیرد ... معلول دانست و همچنین مفهوم ذهنی که در مقایسه ... نمی‌رود بلکه آنها مفاهیمی اضافی و نسبی و حاکی ...
3
... سرعت و بطی از جمله مفاهیمی است که به حرکت ... سیلان و گذرایی. این مفهوم از ویژگی‌های همه حرکات ... معنای اخیر است. ... بررسی مفاهیم سرعت و بطی ... این دو ... منفک نیست. اینها از مفاهیم اضافی هستند که از مقایسه حرکات ... اینکه این دو مفهوم از اوصاف اضافی هستند این است که ...
4
... کنیم، لزوما می‌باید از مفهوم "بنا" در تعریف آن استفاده ... آن اینست که بنا یک مفهوم اضافی است و لذا برای شناسایی ... با شناخت تعریف بنا، ما مفهوم انسان را نیز می‌توانیم ... نفس، یک حقیقت تعلقی و اضافی است. بنابراین اصلا نمی‌توان ...
5
... پرداختن به اصل مسئله باید مفهوم اتحاد را روشن کنیم و ... یک ماهیت تام فرض قالب مفهومی معینی است که بر ... معلومیت و معقولیت‌ یک عنوان اضافی است و فرض آن بدون ... ثابت باشد. به دیگر سخن مفهوم اضافی معقول را نمی‌توان به ... که در مورد حکم و مفاهیم انتزاعی و همه معقولات ثانیه ...
6
... . از این‌رو مفهومی اضافی است، چنانکه باطن دارای مفهومی اضافی در برابر ظاهر ... زمان (آن سوی زمان) اصلاً مفهوم «بَعدیت» از میان می‌رود ...
7
... است. ... مقدمه ... درباره مفهوم موجود و وجود فلاسفه به ... آن برآمده‌اند. ... پیدایش مفاهیم ماهوی ... و اما درباره ... علی را که یک مفهوم اضافی و متضمن معنای نسبت ... از فرق‌های مفاهیم ماهوی با مفاهیم فلسفی این است ... . ... خلاصه ... 1. مفهوم ماهوی و مفهوم وجود از انعکاس واقعیات ...
8
... (بنابراین قول، عرض دیگر مفهوم انتزاعی نیست بلکه خود مقوله ... ‌توان به دلخواه هر مفهوم اضافی و نسبی را به ... اشیاء خارجی به اینگونه مفاهیم دلیل وجود مابازاء عینی ... تصریح فرموده حرکت از مفاهیم وجودی است و نه خودش ... دیگر این است که مفهوم عرضی یک مفهوم نسبی است ولی ...
9
... طوری که در مفاهیم اضافی، شناخت‌ یک مفهوم به همراه مفهوم دیگر میسر ... است (مانند مفهوم سقف که بدون شناخت مفهوم ... کف قابل فهم ... نیست و یا مفهوم پدر که ...
10
... علاوه، اصلی و فرعی دو مفهوم اضافی هستند و هر فکری را ... در نظر بگیریم، نسبت به مفهوم زیر مجموعه خود اصلی و ... نسبت به مفهوم بالاتر از خود، فرعی است ... و منسجم ... احتمال دیگر درباره مفهوم مکتب این است که مکتب ...
342 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار