1361 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... قانون اساسی فهمیده می‌شود. تعیین نوع نظارت در متن قانون اساسی به بسط قانون اساسی ... با قانون اساسی است؛ زیرا تفسیر قانون اساسی نیز یک قانون، و همچون خود قانون اساسی معتبر ... قانون اساسی با رای مردم انتخاب شده و قانون اساسی نیز در همه‌پرسی قانون اساسی ...
2
... انجامید. ... پیشینه تدوین قانون اساسی ... تدوین قانون اساسی و تأسیس حقوق اساسی در کشورهای اسلامی ... اسلامی ایران و منسوخ شدن قانون اساسی مشروطیت، قانون اساسی جدید در 1358ش به ...
3
... دارد. ... تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری یمن ... قانون اساسی جمهوری یمن در اصلهای ... باشند. ... تفکیک قوا در قانون اساسی پاکستان ... قانون اساسی پاکستان در اصلهای 83 و ... کرد. ... تفکیک قوا در قانون اساسی عربستان ... قانون اساسی عربستان سعودی نیز در ...
4
... و چهارم قانون اساسی) به هنگام تدوین قانون اساسی، حاکمیت شرع و قانون اساسی بر مصوبات ... ) قانون اساسی) و ابتکار پیشنهاد اصلاح و یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی ... (اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی ...
5
... نظر قانون اساسی ... علل اولین تجدید نظر قانون اساسی زمان پهلوی (دومین تجدید نظر قانون اساسی ... شاه بود. ... چهارمین تجدید نظر قانون اساسی ... (تغییر قانون اساسی و نیابت فرح دیبا ... ، 42 متمم قانون اساسی تغییر پیدا کرد. ... تغییرات جدید قانون اساسی ... بدین ترتیب ...
6
... جمهور خواهد بود. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور ترکیه می‌ ... تبعید شدند. ... قانون اساسی جدید ترکیه ... قانون اساسی جدید ترکیه در 20 ... . ... انتخابات 1983 ترکیه ... قانون اساسی جدید 1983م برای یک رئیس ... قانـون اساسی تضعیف می‌شد ــ محدود کرد. به موجب این قانون اساسی ...
7
... است. ... استنباط از قانون ... از روح قانون اساسی و صراحت اصول ... باید بر اساس قانون اساسی در مرجع قانون گذاری تدوین و ... به منزله قانون اساسی نظام اسلامی است و نیازی به قانون اساسی مصوب که ... بیان نشده است، ... اصل22و25قانون اساسی ... اما قانون اساسی در اصول مختلف، به ...
8
... دوم ماده 6 قانون اساسی آمریکا آمده: «قانون اساسی و قوانین ایالات ... قانون اساسی است. در اصل 98 قانون اساسی این کشور چنین آمده: «قانون اساسی، برترین قانون ... قانون اساسی دارند. طبق قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی باید با هدف نظارت بر رعایت قانون اساسی ...
9
... کلی قانون اساسی انعطاف‌پذیر و قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر تقسیم کرد. ... قانون اساسی تکاملی ... قانون اساسی تکاملی ... قانون اساسی. 3) احتمال عدم تناسب تغییرات قانون اساسی با نیازها و منافع ملّی. ... قانون اساسی ...
10
... را اعلام‌ کرد. ... تصویب قانون اساسی ... متن‌ پیشنهادی‌ قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از ... تجدیدنظر در قانون اساسی، شورایی‌ را مأمور بازنگری‌ در قانون اساسی کند. ناهماهنگی ... ‌ با شرع‌ و قانون اساسی، وظیفه‌ تفسیر قانون اساسی و نظارت‌ بر انتخابات ...
1361 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار