آیت‌الله حکیم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیت‌الله حکیم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدعلی طباطبایی حکیم، جد بزرگ خاندان حکیم، فرزند سیدمراد بن سیدشاه اسداللّه، طبیب ویژه شاه‌عباس اول صفوی (متوفی ۱۰۳۸)
سید محمدسعید طباطبایی حکیم‌، از علمای خاندان حکیم و فرزند آیت‌الله سید محمدعلی طباطبائی حکیم
سیدمحسن طباطبایی حکیم، فقیه مجاهد عراقی و مرجع تقلید شیعیان در قرن چهاردهم
سیدمحمدباقر طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدعبدالصاحب طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدعبدالهادی طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدعلاءالدین طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدمحمدحسین طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدمحمدمهدی طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدیوسف طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدهاشم طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم، فرزند آیت‌الله سیدمحمدمهدی طباطبایی حکیم
سیدمحمود طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم، فرزند بزرگ آیت‌الله سیدمحمدمهدی طباطبایی حکیم
سیدمهدی طباطبایی حکیم، در پنجمین نسل از خاندان سیدعلی طباطبایی حکیم و از عالمان بزرگ نجف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار