ابریشم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابریشم تارهای تنیده شده به وسیله کرم ابریشم میباشد و از آن در باب های طهارت، صلات و حج بحث شده است.


پوشیدن لباس ابریشم

[ویرایش]

پوشیدن لباس ابریشمی خالص یا لباسی که آستر آن ابریشم خالص باشد برای مرد حرام و نماز با آن باطل است.
در جواز پوشیدن آن برای خنثای مشکل اختلاف است.

استثناء در پوشیدن ابریشم

[ویرایش]

پوشیدن لباس ابریشم هنگام ضرورت و نیز لباسی که ابریشمی بودن آن مشکوک است برای مرد، جایز و نماز با آن صحیح است.

پوشیدن ابریشم در حال جنگ

[ویرایش]

پوشیدن ابریشم در حال جنگ جایز است، لیکن در صحت نماز با آن در صورت امکانِ کندن آن در حال نماز، اختلاف است.

چیزهای ابریشمی که نماز با آنها صحیح نیست

[ویرایش]

در جواز پوشیدن چیزهای ابریشمی که نماز با آنها به تنهایی صحیح نیست ـ مانند بند شلوار و عرق چین ـ برای مرد در نماز و غیر آن، اختلاف است .

پوشیدن لباس احرام ابریشمی

[ویرایش]

لباس احرام مرد نباید از ابریشم خالص باشد. در جواز پوشیدن آن برای زن در حال احرام اختلاف است.

استعمال ابریشم در کفن میت

[ویرایش]

کفن مرده ـ اعم از مرد، زن و کودک ـ نباید از ابریشم خالص باشد.

همراه داشتن ابریشم در نماز

[ویرایش]

غیر پوشیدن و همراه داشتن پارچه ابریشمی خالص، مانند دستمال، حتّی در نماز جایز است.

استفاده های دیگر از ابریشم

[ویرایش]

استفاده ‌های دیگر از ابریشم، مانند فرش کردن و نشستن بر آن، تکیه دادن به آن و روانداز قرار دادن آن جایز است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۸، ص۱۱۴.    
۲. جواهرالکلام ج۸، ص۱۲۲.    
۳. توضیح المسائل، ص۱۱۶.    
۴. جواهرالکلام ج۸، ص۱۱۵.    
۵. العروة الوثقی، ط.ج، ج۲، ص۳۴۴.    
۶. جواهرالکلام ج۸، ص۱۲۲-۱۲۳.    
۷. توضیح المسائل، ص۱۱۶.    
۸. جواهرالکلام ج۱۸، ص۲۳۹-۲۴۴.    
۹. العروة الوثقی ج۲، ص۶۶.    
۱۰. مستمسک العروة ج۴، ص۱۵۶-۱۵۷.    
۱۱. توضیح المسائل، ص۱۱۶.    
۱۲. العروة الوثقی ج۲، ص۳۴۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۲۳۳.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | نماز | واژه شناسی
جعبه ابزار