ابوالخطاب عبدالاعلی بن سمح معافری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالخطاب عبدالاعلی بن سمح معافری، یکی از رهبران اباضیه در افریقا بود که بر علیه حکومت بنی‌عباس شورید و سرانجام به سال ۱۴۴ ق در جنگ با محمد بن اشعث خزاعی کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالخطاب، عبدالاعلی بن سمح معافری حمیری یمانی، رهبر اباضیان افریقا بود. وی اصول مذهب اباضی را نزد ابن ابی‌کریمه بصری، رهبر اباضیان مشرق آموخت. سپس به افریقا بازگشت و در سال ۱۴۰ ق بر طرابلس چیره گشت و مردم آن جا با وی بیعت کردند. او حکومتی بر پایه تفکرات اباضیان در آن جا، برپا داشت و مردم آن دیار را از جور حکومت «عبدالملک ورفجومی صُفری» که پیش از آن بر شهر چیره شده بود نجات داد و عبدالملک را کشت و قیروان را ضمیمه طرابلس کرد.
منصور، خلیفه عباسی، محمد بن اشعث را به جنگ او فرستاد. ابوالخطّاب جنگی که در شهر «سرت» از شهرهای برقه، روی داد، کشته و سرش به بغداد فرستاده شد.
[۵] سید، سیدعبدالعزیز، المغرب الکبیر، ج۲، ص۳۳۹ به بعد.
[۶] دبوز، محمدعلی، تاریخ المغرب الکبیر، ج۲، ص۴۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۳، ص۲۶۹.    
۲. ابن عذاری مراکشی، احمد بن محمد، البیان المغرب فی اخبار الملوک الاندلس و المغرب، ج۱، ص۷۰ و ۷۲.    
۳. ابن عذاری مراکشی، احمد بن محمد، البیان المغرب فی اخبار الملوک الاندلس و المغرب، ج۱، ص۷۲.    
۴. ناصری، احمد بن خالد، الاستقصاء، ج۱، ص۱۷۹.    
۵. سید، سیدعبدالعزیز، المغرب الکبیر، ج۲، ص۳۳۹ به بعد.
۶. دبوز، محمدعلی، تاریخ المغرب الکبیر، ج۲، ص۴۳۲.


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۹.

جعبه ابزار