ابوالقاسم بن محمدابراهیم رشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا ابوالقاسم رشتی، از ادبای عهد ناصرالدّین شاه قاجار در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا ابوالقاسم بن محمّدابراهیم رشتی اصفهانی، از افاضل ادبای عهد ناصرالدّین شاه قاجار بوده، و در مدرسه نیماورد، تدریس مطوّل و مغنی می‌فرموده، و طبع شعر داشته است. کتاب تحفه النّاصریه را در فنون ادب و منتخبات اشعار عرب تالیف فرموده که در سال ۱۲۷۸ق به طبع رسیده است. قبرش مطابق گفته احفاد برادرش، در مقبره‌ هارون ولایت بوده است. ابیات ذیل از او است:
"لبن از بهر علاج آمده افعی زده را ••• افعی زلف تو عالم زد و خود در لبن است".
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۵۹.
[۲] امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۷، ص۱۶۵.
[۴] مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۱، ص۲۸۸-۲۸۹.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۹۴-۹۵.
[۶] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۷، ص۲۵۱۸-۲۵۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۵۹.
۲. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۷، ص۱۶۵.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱، ص۷۴.    
۴. مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۱، ص۲۸۸-۲۸۹.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۹۴-۹۵.
۶. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۷، ص۲۵۱۸-۲۵۲۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۲۸.    جعبه ابزار