اثر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اثر ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

اثر (فقه)، به معنی باقی مانده از چیزی و نتیجه شی‌ء و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقهی
اثر (علوم حدیث)، کلام منقول از پیامبر، صحابه و تابعین (دیدگاه اهل سنت) و یا کلام منقول از پیامبر و معصومین (دیدگاه شیعه)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار