اصل مساوات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصل مساوات یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای تساوی دو شیء مساوی با شیء سوم است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

از قضایای بدیهی، اولیات جلیّ است و اصلِ مساوات از اقسام آن است. معنای اصلِ مساوات این است که هر یک از دو مساوی با مساوی دیگری نیز مساوی است.

مصداق اصل متعارف

[ویرایش]

برخی دیگر از منطقیان، اصل مساوات را از مصادیق اصل متعارف دانسته و آورده‌اند که «اصل متعارف»، عبارت از قضیه‌ای اوّلی است که خود به خود صادق است و عقل بدون برهان، به صدق آن یقین دارد؛ مانند: قضیه «کل بزرگ‌تر از جزء است» و قضیه «دو شیء مساوی با شیء سوم، با هم مساوی‌اند». این قضایا را از این لحاظ، اصول متعارف (یا بدیهیات) نامیده‌اند که ذهن بدون احتیاج به حدوسط، محمول قضیه را برموضوع آن بار می‌کند. این قضایا اساس علم است.

مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:
(۱) صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی.    
(۲) مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۱۲۳.    
۲. صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، ص۱۸۰.    
۳. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۱۲۳.    
۴. صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، ص۱۹۲.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «اصل مساوات»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۱/۸.    جعبه ابزار