تعارض (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تعارض ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تعارض (فقه الحدیث)، یکی از شاخه های فقه الحدیث، به معنای شناخت تعارض اخبار و اختلاف روایات
تعارض ادله (اصول)، نافی میان مدلول - یا دلالت - دو یا چند دلیل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار