تنجز (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتنجز ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تنجز (فقه)، از مراتب حکم (تکلیف)
تنجز تکلیف، مرحله قطعیت تکلیف بعد از علم مکلَّف به آن
مرحله تنجز، مرحله رسیدن حکم شرعی به مکلّف
ورود تنجزی، انتفای موضوع دلیل مورود با تنجّز حکم دلیل وارد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار