تواضع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتواضع ممکن است در علوم و در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تواضع (اخلاق)، از فضایل اخلاقی و به معنای شکستگی و فروتنی نفس
تواضع (عرفان)، خصلتی برآمده از صفا و سلامت دل و بحث شده در عرفان
تواضع (فقه)، از فضایل اخلاقی و دارای کاربرد در فقه بابهای صلات، حج و تجارت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار