تکلیف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکالیف ممکن است در معانی ذیل و یا اضافه به معانی ذیل به کار رفته باشد:

تکلیف دینی، یکی از مفاهیم مهم دینی و به معنای اوامر و نواهی خداوند به بندگانش
تکلیف (کلام)، اوامر و نواهی خداوند به بندگانش
تکلیف فلسفی، اثبات مولابودن خداوند و اثبات رابطه مولا و بنده
تکلیف عرفانی، نقش و اهمیت تکلیف در عرفان در برخی مباحث، همچون مسئله «اسقاط تکلیف» و تفکیک شریعت در قبال طریقت و حقیقت
تکلیف (فقه)، خطاب شارع به انجام دادن یا ترک کاری و یا تخییر بین آن دورده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار