ثعالبی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثعالبی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عبدالملک بن محمد ثعالبی، کنیه‌اش ابومنصور، ادیب، شاعر، لغوی و کاتب
احمد بن محمد ثعالبی، ثَعالِبی، ابواسحاق احمد بن محمد، مفسر و محدث و مُقْری و واعظ نیشابوری قرن چهارم و پنجم
عبدالرحمان بن محمد ثعالبی، ثعالبی، عبدالرحمان بن محمد، کنیه‌اش ابوزید، مفسر، محدّث و فقیه مالکی الجزایری در قرن نهم
عبدالعزیز ثعالبی، ثعالبی، عبدالعزیز، متفکر و مبارز سیاسی تونسی و بنیانگذار حزب آزادی خواه قانون اساسی در تونس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار