حجت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حجت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حجت (لقب امام زمان)، یکی از القاب امام مهدی (علیه‌السلام)
حجت (فقه)، همان مستند حکم شرعی
حجت (منطق)، حد وسط در قیاس منطقی، یا مجموع قضایای کاشفِ یک مجهول تصدیقی
حجت (حدیث)، به معنای صحت احتجاج به حدیث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار