حکمت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحکمت ممکن است در علوم و در معانی ذیل به کار رفته باشد:
حکمت (فقه)، مصلحت یا مفسده موجود در فعل که در مباحث فقهی بحث شده است.
حکمت (قرآن)، از عناوینی که در علوم قرآنی مطرح است.
حکمت (اخلاق)، به معنای علم به حقایق اشیاء و امور چنانکه هستند، که در علم اخلاق از آن بحث شده است.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار