خازم بن خزیمه تمیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخازم بن خزیمه تمیمی، از فرماندهان و داعیان بنی‌عباس و از یاران ابومسلم خراسانی بود که در سرکوب شورش‌ها برعلیه حکومت عباسیان نقش بسزایی داشت و سرانجام به سال ۱۵۰ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

خازم بن خزیمة بن خازم تمیمی، از دعوتگران بزرگ عباسیان در خراسان و از فرماندهان و یاران ابومسلم خراسانی که عهده‌دار سرکوب شورش‌های علیه ابومسلم و ابوالعباس سفّاح و برادرش، منصور می‌شد. ابومسلم وی را به منظور تصرف مرورود فرستاد. او آن جا را تصرف کرد و کارگزار بنی‌امیه در آن شهر را کشت.
خازم، شورش شیبان بن سلمه حروری را در سرخس به سال ۱۳۰ ق و شورش خوارج به فرماندهی جلندی را در عمان در سال ۱۳۴ ق سرکوب کرد. زمانی که ابومسلم عهده‌دار سرکوبی شورش عبداللّه بن علی عباسی علیه خلیفه، منصور در سال ۱۳۷ ق بود، خازم نیز در سپاه وی حضور داشت. خازم، در سال ۱۳۸ ق شورش ملبّد بن حرمله در موصل و جزیره و در سال ۱۴۲ ق شورش عبدالجبار ازدی را خاموش ساخت. در سال ۱۴۵ ق در سرکوبی شورش ابراهیم بن عبداللّه طالبی که در بصره آغاز و تا اهواز و فارس کشیده شد، شرکت داشت. وی طبرستان را در سال ۱۴۱ ق به تصرف درآورد و «اسپهبد» حاکم آن جا را شکست داد. هم چنین شورش استاد سیس در هرات و سیستان را در سال ۱۵۰ ق سرکوب کرد و خود پس از سال ۱۵۰ ق درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۳۶۳.    
۲. بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ج۲، ص۴۱۵.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۹.

جعبه ابزار