دعا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدعا ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

دعا (نیایش)، درخواست توأم با خضوع و تضرع بنده از خداوند
دعا (اصول)، درخواست از شخص یا مقام بالاتر و به معنای به معنای استدعاء


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار