دین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

دین (شریعت)، به کسر دال، مجموعه قوانین الهی
دین (قرض)،‌ به فتح دال، مال کلّی ثابت بر ذمه شخص برای دیگری
دین شرعی، به کسر دال و سکون یاء، در مقابل دین عرفى
دین (حدیث)، به فتح دال و کسر و تشدید یاء، از الفاظ مدح راوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار