عنوانی با این نام ایجاد نشده است : راجح

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... راجح


    سایر عناوین مشابه :
  • دلیل راجح
  • متزاحم متراجح
  • مجاز راجح
  • قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح
جعبه ابزار