رده:سوره‌های قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آخرین سوره

 • ا

 • افضل سور

 • اولین سوره

 • ب

 • بلندترین سوره

 • ت

 • تسویر قرآن

 • س

 • سبع مثانی

 • سور اختلافی

 • سور جمعی النزول

 • سور حضری

 • سور حوامیم

 • سور سبع طوال

 • سور متضمن ناسخ

 • سور مدنی

 • سور مفصل

 • سور مکررة النزول

 • سور نومی

 • سوره ابراهیم

 • سوره احزاب

 • سوره احقاف

 • سوره اخلاص

 • سوره اسراء

 • سوره اعراف

 • سوره اعلی

 • سوره الرحمن

 • سوره انبیا

 • سوره انسان

 • سوره انعام

 • سوره انفال

 • سوره انفطار

 • سوره إنشراح

 • سوره إنشقاق

 • سوره بروج

 • سوره بلد

 • سوره بینه

 • سوره تحریم

 • سوره تغابن

 • سوره تکاثر

 • سوره تکویر

 • سوره توبه

 • سوره تین

 • سوره جاثیه

 • سوره جمعه

 • سوره جن

 • سوره حاقه

 • سوره حج

 • سوره حجر

 • سوره حجرات

 • سوره حدید

 • سوره حشر

 • سوره دخان

 • سوره ذاریات

 • سوره رعد

 • سوره روم

 • سوره زخرف

 • سوره زلزال

 • سوره زمر

 • سوره سبا

 • سوره سجده

 • سوره شعراء

 • سوره شمس

 • سوره شوری

 • سوره ص

 • سوره صافات

 • سوره صف

 • سوره ضحی

 • سوره طارق

 • سوره طلاق

 • سوره طور

 • سوره طه

 • سوره عادیات

 • سوره عبس

 • سوره عصر

 • سوره علق

 • سوره عنکبوت

 • سوره غاشیه

 • سوره غافر

 • سوره فاطر

 • سوره فتح

 • سوره فجر

 • سوره فرقان

 • سوره فصلت

 • سوره فلق

 • سوره فیل

 • سوره ق

 • سوره قارعه

 • سوره قدر

 • سوره قریش

 • سوره قصص

 • سوره قلم

 • سوره قمر

 • سوره قیامت

 • سوره کافرون

 • سوره کوثر

 • سوره کهف

 • سوره لقمان

 • سوره لیل

 • سوره مائده

 • سوره ماعون

 • سوره مانع از جهنم

 • سوره مؤمنون

 • سوره مجادله

 • سوره محمد

 • سوره مدثر

 • سوره مرسلات

 • سوره مریم

 • سوره مزمل

 • سوره مطففین

 • سوره معارج

 • سوره ملک

 • سوره ممتحنه

 • سوره منافقون

 • سوره نازعات

 • سوره ناس

 • سوره نبا

 • سوره نجم

 • سوره نحل

 • سوره نساء

 • سوره نصر

 • سوره نمل

 • سوره نوح

 • سوره نور

 • سوره واقعه

 • سوره همزه

 • سوره هود

 • سوره یس

 • سوره یوسف

 • سوره یونس

 • سوره‌های مکی و مدنی

 • ف

 • فواتح سور

 • جعبه ابزار