زمان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزمان ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

زمان (فقه)، به معنای مدت (متفاوت با وقت و اجل) و دارای کاربرد در فقه اسلامی
زمان (فلسفه)، به معنای وقت است کم باشد یا زیاد و از اصطلاحات علم فلسفه
زمان (منطق)، از اصطلاحات علم منطق، به معنای کمّ متصل غير قار، و مقدار حرکت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار